Disclaimer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sites van NDC mediagroep. U vindt een overzicht van de internetporftolio van NDC mediagroep op www.ndcmediagroep.nl.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen NDC mediagroep en de gebruiker van alle sites van NDC mediagroep. De gebruiker accepteert de gebruiksvoorwaarden opgesteld door NDC mediagroep wanneer hij gebruik maakt van deze site.

NDC mediagroep behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website nadrukkelijk zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

NDC mediagroep verleent aan de gebruiker een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht van deze site. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.

NDC mediagroep kan de aard van de site, de inhoud van de site en de beschikbaarheid van de site aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.

De gebruiker dient de toegangscode(s) tot deze site vertrouwelijk te behandelen. De toegangscodes zijn persoonlijk. Het is niet toegestaan om deze aan derden beschikbaar te stellen.

De gebruiker is zelf verplicht om de persoonsgegevens die hij heeft verstrekt feitelijk juist en volledig te houden. NDC mediagroep kan de gebruiker incidenteel verzoeken om zijn gegevens op feitelijke juistheid en volledigheid te controleren. Periodiek wordt gecontroleerd of de gebruiker de toegangscode(s) aan anderen beschikbaar heeft gesteld.

Hoewel NDC mediagroep met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op de internetsite, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen kan niet worden ingestaan voor de afwezigheid van eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.

NDC mediagroep kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite.

NDC mediagroep kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via een website van NDC mediagroep te benaderen zijn.

Wanneer een gebruiker deelneemt aan een discussie, discussieforum, of enige andere mogelijkheid om te reageren op de internetsite dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen, teksten en/of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Indien van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten. NDC mediagroep is te allen tijde gerechtigd bijdragen aan discussies te verwijderen.

De gebruiker dient zich te houden aan de spelregels die gelden voor het plaatsen van reacties op de internetsite, het reactieforum. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

NDC mediagroep behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor – zonder hier overigens toe verplicht te zijn – om in hetgeen door de gebruiker aan het NDC mediagroep ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt. Voorts is NDC mediagroep gerechtigd om zonder opgave van reden enige bijdrage van een gebruiker te verwijderen. NDC mediagroep is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Het is de gebruiker niet toegestaan deze site te gebruiken voor het maken van reclame. Onder reclame wordt verstaan: iedere (openbare) aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden, nader aan te duiden met producten, of het vragen van diensten.

NDC mediagroep is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de site. NDC mediagroep is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de dienst niet beschikbaar of toegankelijk is.

NDC mediagroep is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden aan te passen. Indien de gebruiksvoorwaarden wijzigen zal dit worden weergegeven op de inlogpagina. Indien de gebruiker na het wijzigen van de gebruiksvoorwaarden gebruik maakt van de site (inloggen) accepteert de gebruiker de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Indien de gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden geen gebruik meer heeft gemaakt van de site is het NDC mediagroep toegestaan om de toegang van de gebruiker tot de site, zonder verdere berichtgeving, te beëindigen.

De gebruiker geeft de NDC mediagroep nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op te slaan. Indien de gebruiker expliciet aangeeft over andere aanbiedingen van NDC mediagroep geïnformeerd te willen worden, kunnen persoonsgegevens ook voor deze doeleinden worden gebruikt. De wijze waarop NDC|VBK de uitgevers, omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de privacyverklaring.

Op het gebruik van sites van NDC mediagroep is naast deze gebruiksvoorwaarden Nederlands recht van toepassing.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl